Privacy

Privacy policy

Voor Party Group B.V. is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Party Group B.V. zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 Wij respecteren uw privacy en verwerken uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. 

 

1. Bedrijfsgegevens

 Naam bedrijf: Party Group B.V.

Website: https://www.feestbeest.nl/.be

Inschrijfnummer KvK: 67062717

BTW-nummer: 856814179

 2. E-mailadres

 a. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen over soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken hiervan geen verzet heeft aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet is vermeld bij het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres.

b. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

c. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 3. Postadres

 Wij gebruiken uw postadres voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet wenst te ontvangen kunt u zich laten registreren op www.postfilter.nl

 4. Telefoonnummer

 Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij ieder gesprek wordt u gewezen op de mogelijkheid zich hier tegen te verzetten en zich te laten registreren in het bel-me-niet-register.

 5. Overige persoonsgegevens

 Overige persoonsgegevens verwerken wij alleen (door middel van cookies, het uitlezen van randapparatuur of anderszins) indien: 

 1. de gegevensverwerking noodzakelijk is voor:

    a. de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 

   b. de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 

   c. de behartiging van ons gerechtvaardigd belang (tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren), of; 

2. u toestemming heeft gegeven voor de verwerking bij het verzamelen hiervan. 

 Wij bewaren uw gegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. 

 6. Bijzondere persoonsgegevens

 In het kader van het aanbieden van producten of diensten die u zouden kunnen interesseren, kunnen wij gegevens van personen die hun gegevens beschikbaar hebben gesteld doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, wanneer dit noodzakelijk is;

a. voor de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst; 

b. voor de goede invulling van een publiekrechtelijke taak; 

c. voor de behartiging van ons gerechtvaardigd belang tenzij uw belang of fundamentele rechten en vrijheden boven dit belang prevaleren. 

 Als bovenstaande gronden niet van toepassing zijn, vragen wij uw toestemming voordat de gegevens met derden worden gedeeld.

 Voor meer informatie kunt u het 'privacy-beleid' raadplegen van:

 a. Google: https://www.google.nl/intl/nl/policies/privacy/

b. Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 7. Veiligheid overdragen en ontvangen van gegevens

 a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector;

b. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld financiële informatie of gezondheidsinformatie, gebruiken wij een beveiligde server. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site (pop-up);

c. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site;

 8. Veiligheid opslag van gegevens

 Veiligheidscriteria 

 a. Op de pagina waar u persoonsgegevens verstrekt wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.

b. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database helemaal geen bijzonder gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.

c. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.

d. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.

e. Alle systemen waarin (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiligingsgerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.

 9. Toegang tot uw gegevens

 Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren gelieve u contact met ons op te nemen op onderstaand adres.

 10. Contact

 Als u wenst te reageren op onze Privacy Policy, kun u contact opnemen: 

 a. Op het volgende e-mailadres: info@feestbeest.nl

Wijzigingen 
Party Group  B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact op met: Party Group  B.V. Nieuwstraat 52 4524 EG Sluis

Telefoon: +31 117 740 900 (bereikbaar op maandag - vrijdag van 09.00 - 12.00 en van 12.30 - 17.00)